دیکشنری انگلیسی به انگلیسی هوانوردی

کتاب سیستم های رادیویی ارتباطات حمل و نقل هوایی و شبکه ها

کتاب هندبوک اینسترومنت 

انشارات FAA