كميسيون ايمني و بهداشت محيط كار


 

رسيدگي به وضعيت محيط كار اعضاء از لحاظ آلودگي هاي شيميايي ، ميكربي ، هسته اي ، صوتي و هر موردي كه براي سلامتي مضر باشد.پيگيري و ارائه پيشنهاد بمنظور استاندارد كردن محيط كارو تجهيزات و وسايل مورد استفاده و كاربرد صحيح وسايل حفظ ايمني حين انجام كار، در دست قرار دادن تجهيزات كمكهاي اوليه در محيط كارو انجام آزمايشات دوره اي پزشكي اعضاء.

مشاهده مطالب