كميسيون امور رفاهی


 

تلاش در جهت ايجاد امكانات رفاهي در زمينه هاي مسكن، پزشكي، ورزش، پيگيري تخصيص وام هاي مختلف از سوي سازمانهاي مربوطه،پيگيري و احقاق حقوق صنفي اعضاء در سازمانها و شركتهاي ذيربط.

مشاهده مطالب