كميسيون آموزشی


 

بررسي نيازهاي آموزشي و ارائه پيشنهاد به مسؤولين ذيربط جهت برگزاري دوره هاي آموزشي و تلاش براي ارتقاء سطح دانش فني كاركنان مهندسي و تعميرات.

مشاهده مطالب