كميسيون روابط عمومی و همایش ها


 

برگزاري همايش ها، سمينارها و برپايي نمايشگاه ها ي علمي و تخصصي داخلي و خارجي با همكاري ساير كميسيون ها جهت ارائه مقالات و نمايش دستاوردها ي اعضاء و نيز آگاهي يافتن از تحقيقات انجام شده توسط ساير سازمان ها و شركت ها.

مشاهده مطالب