اولین هم اندیشی انجمنهای حرفه ای با وزیر راه و شهرسازی


  • 797 روز پیش

در این هم اندیشی اسعدی سامانی به نمایندگی از انجمنهای حرفه ای صنعت حمل و نقل هوایی به ارائه دیدگاهها و مشکلات متخصصین شاغل در صنعت اعم از متخصصین مهندسی و تعمیرات هواپیما،مراقبین پرواز ،الکترونیک هواپیمایی و بانوان هوانورد پرداخت  و همچنین راهکارهای پیشنهادی انجمنهای تخصصی را به وزیر محترم راه و شهرسازی ارائه کرد.