سی ویژگی یک متخصص مهندسی و تعمیرات هواپیمایی


  • 1025 روز پیش

سی ویژگی یک متخصص مهندسی و تعمیرات هواپیما:

۱-بر اساس دستور العملها و رویه و مقررات مربوط به کتاب هواپیماها کار میکنند.

۲-در محیط کار از لباس کارو کفش ایمنی استفاده میکنند.

۳-صرفه و صلاح شرکتی که کار میکنند در نظر میگیرند.

۴-نسبت به پیشرفتهای تخصصی کار خود مطالعه میکنند.

۵-نسبت به آموزش همکاران جدید خود احساس مسئولیت میکنند.

۶-موارد ایمنی محیط کار را جدی میگیرند.

۷-تغذیه مناسب و ورزش را فراموش نمیکنند.

۸-برای خوشایند مدیر از رویه های ایمنی و دستورالعملها تخطی نمیکنند.

۹-روحیه کار گروهی بالایی دارند.

۱۰-نسبت به تقویت تشکلهای صنفی احساس وظیفه میکنند و به عضویت آنها در میایند.

۱۰-برای پیشرفت روابط ناسالم ایجاد نمیکنند.

۱۱-در برخورد با کروی پروازی با احترام و ادب رفتار میکنند.

۱۲-نسبت به حفظ جایگاه و تخصص خود حساس هستند.

۱۳-در حین کارتعمیراتی هواپیما از ابزار آلات صحیح استفاده میکنند.

۱۴-در حفظ و نگهداری  ابزار تحویلی کوشا هستند.

۱۵-نسبت به آشنایی با موارد حقوقی و اداری تخصص خود تلاش میکنند.

۱۶-در صورت عدم انجام کار تعمیرات بدلیل مغایرت با کتابهای هواپیما توسط همکارانشان ،دخالت نمیکنند و از ایشان حمایت میکنند.

۱۷-زحمات همکاران خود را تخریب نمیکنند.

۱۸-نسبت به ارائه گزارش کار دقت میکنند.

۱۹-در نوشتن مدارک و اطلاعات مربوط به هواپیما دقت میکنند.

۲۰-خوشخط و خوانا مینویسند.

۲۱-آموزش زبان انگلیسی را با جدیت دنبال میکنند.

۲۲-در صورت اشتباه سهوی در حین کار تعمیراتی سرپرست خود را مطلع میکنند.

۲۳-در صورت مدیر شدن مشکلات کاری را فراموش نمیکنند.

۲۴-در صورت مدیر شدن از متخصصین و کارکنان درخواست خلاف رویه و دستورالعمل کتابهای هواپیما را نمیخواهند.

۲۵-وقت شناس هستند.

۲۶-در محیط کار از شوخیهای خطرناک خودداری میکنند.

۲۷-نسبت به احترام به پیشکسوتان حساس هستند.

۲۸-در صورت بیماری و سرماخوردگی مرخصی میگیرند.

۲۹-در استفاده از خودروهای شرکت مراقبت میکنند .

۳۰-مطالعه کتابهای غیر مرتبط با تخصص خود را فراموش نمیکنند.