اصلاح ساختاری در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی "هما"


  • 553 روز پیش

در هفته های اخیر بحث اصلاح ساختاری در شرکت هواپیمایی ج ا هما به شدت داغ شده است وبویژه قسمت تخصصی و حساس مهندسی وتعمیرات نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

متاسفانه با توجه به شرایط بغرنج که در این قسمت از حدود دوسال گذشته حکم فرماست و همچنان نیز ادامه دارد از قبیل کاهش مزایای حقوق ,کاهش پروازها ,کمبود نیروی انسانی و اختلافات عمیق متخصصین بدنه مهندسی وتعمیرات با مدیران ارشد شرکت بدلایل گوناگون , نهایی شدن اصلاح ساختاری به مشکلات اضافه گشته است.

این گره بوجود آمده را میتوان از دو زاویه داخلی  وخارجی قسمت مهندسی و تعمیرات دید ابتدا در داخل قسمت و به طبع هر واحد در صدد حفظ وضعیت موجود بوده و تداوم پستهای سازمانی خود را پیگیری میکند که این قضیه با توجه به الزامات قانون خدمات مدیریت کشوری و چارچوب های تعریف شده منافات دارد.متاسفانه انفعال معاونت فعلی در تصمیم گیری نهایی و ارائه ساختاری متناسب با الزامات و دستورالعملهای بروز و براساس قوانین بین المللی آینده قسمت مهندسی وتعمیرات "هما " را در هاله ای از ابهام فروبرده است .

حفظ واحدی که سالهاست بر اساس قوانین و الزمات جدید ضروری نبوده و نگاه منفعت طلبانه گروهی اقلیت  بجای حفظ منافع حداکثری متخصصین واحدهای مختلف از قبیل آشیانه ها و خطوط پروازی و کارگاهها وغیره چیزی جز بدنامی و عملکرد ضعیف برای معاونت مهندسی وتعمیرات "هما"نخواهد داشت.

امیدواریم ایشان و سایر همکارانی که نگاه استراتژیک لازم را در این برهه حساس ندارند هوشیاری لازم را داشته باشند و اجازه ندهند که کسانی خارج از قسمت مهندسی وتعمیرات برای متخصصین تصمیم گیری نمایند.